Regulamin sklepu internetowego

onkodiag badanie onkologiczne
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI:
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy KUANT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep.onkodiag.pl
Sprzedawca –Justyna Pankrat, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUANT Justyna Pankrat, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7772617721 , nr REGON 302534400, ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy KUANT prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep.onkodiag.pl
Sprzedawca –Justyna Pankrat, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUANT Justyna Pankrat, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7772617721 , nr REGON 302534400, ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
Adres pocztowy: ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn
1. Adres e-mail: onkodiag@kuantgen.pl
2. Telefon: 608632472
3. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): KUANT ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn
4. Adres do wysłania reklamowanego towaru: KUANT ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• Urządzenie z dostępem do Internetu
• Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny usług widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za usługę, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za usługę (obejmująca: wykonanie badanie, dostarczenie zestawu pobraniowego przez kuriera, odbiór zestawu pobraniowego od klienta przez kuriera, dostarczenie wyniku badań listem polecanym za pośrednictwem Poczty Polskiej) oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybraną do kupienia usługę należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej: • Przelewy24
c. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia zestawu pobraniowego  do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Do przeprowadzenia badań dostępnych w sklepie niezbędne jest dostarczenie przez Klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu.
2. Pobranie materiału biologicznego do badań, klient organizuje indywidualnie. Pobranie materiału, zabezpieczenie oraz wysyłka musi odbyć się zgodnie z załączoną instrukcją do zestawu pobraniowego.
3. Klient oświadcza, iż pobrany indywidualnie oraz przesłany do laboratorium materiał biologiczny pochodzi od osoby wskazanej na skierowaniu.
4. Firma KUANT nie ponosi odpowiedzialności za jakość próbki przesłanej do badań.
5. Prawidłowo pobrany oraz zabezpieczony materiał biologiczny wraz z niezbędnymi dokumentami należy zgłosić maksymalnie 48 godzin od pobrania firmie KUANT poprzez adres mailowy onkodiag.pl@kuantgen.pl. Po zgłoszeniu mailowym firma KUANT niezwłocznie zamawia kuriera po odbiór próbek.
6. Klient ma obowiązek wypełnić skierowanie (formularz), który jest dostarczany wraz z zestawem pobraniowym, wypełniając w nim wszystkie obowiązkowe dane osobowe. Nie podanie danych może skutkować odmową wykonania usługi.
7. KUANT może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie lub niekompletnie;
8. Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia, jeżeli zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału nie został jeszcze wysłany;
9. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej rezygnacji Klienta;
10. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku posiadania przez klienta rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Koszty operacyjne związane z wysłaniem przekazu pocztowego pokrywa Klient, co stanowi 1% od kwoty przekazu pocztowego;
11. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży;
12. W przypadku odmowy realizacji zamówienia KUANT poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym fakcie;
13. Badania wykonywane są w laboratoriach na terenie UE, USA, UK;
14. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. Czas liczony jest od momentu dostarczenia próbki materiału biologicznego do laboratorium na terenie UE, USA, UK;
15. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
16. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił usługi o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla usługi o najdłuższym terminie.
17. Administratorem danych osobowych Klientów jest KUANT Justyna Pankrat ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn.
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres 6 lat. Klienci posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
18. Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty za wybraną usługę diagnostyczną oraz zestaw, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16;
19. W przypadku zakupu usługi poza granicami Rzeczpospolitej koszt wysyłki zestawu pobraniowego będzie każdorazowo wyceniany indywidualnie, w zależności od miejsca docelowego dostarczenia zestawu.
20. Wyniki wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, bądź możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy KUANT.
21. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
22. Odbiór zestawów pobraniowych od klienta możliwy jest tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po pobraniu krwi, należy wysłać maila na adres: onkodiag@kuantgen.pl informację: – imię i nazwisko – adres odbioru – preferowane godziny odbioru – adres email, na który zostanie przesłany list przewozowy

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego nie był użyty. Zestaw musi zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
8. Do zwracanego zestawu należy dołączyć dokument sprzedaży;
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: KUANT Justyna Pankrat ul. Kórnicka 13A 62-025 Kostrzyn niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zestawu.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku stwierdzenia braku zestawu do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego lub wadliwości dostarczonego zestawu, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt Firmą KUANT JUSTYNA PANKRAT
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta;
3. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy;
4. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt Firmą KUANT JUSTYNA PANKRAT i tylko przez kuriera zamówionego przez Firmę KUANT JUSTYNA PANKRAT.
1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się link do wzoru formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY